Privacy verklaring

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Disclaimer

Deze website https://portofantwerpbruges.ikmeld.be (“Website”) is eigendom van en wordt beheerd door de Haven van Antwerpen-Brugge, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen met ondernemingsnummer BE0248.399.380.

De Haven van Antwerpen-Brugge kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolmaaktheden in de teksten die op hun website worden opgenomen. 

Indien op de Website links gelegd worden naar andere websites, dan kan de Haven van Antwerpen-Brugge onmogelijk verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud ervan aangezien de Haven van Antwerpen-Brugge niet over controlerecht beschikt voor deze websites.

Privacyverklaring

Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de Haven van Antwerpen-Brugge, de verantwoordelijke voor de verwerking.

Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website https://portofantwerpbruges.ikmeld.be en door het gebruik van de op deze Website vermelde emailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. 

Algemeen

De Haven van Antwerpen-Brugge zal alle gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is, zowel nationaal, Europees als internationaal naleven. 

Het neemt mede in rekening de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming; hierna “AVG”), alsook de aanpassingen van de nationale wetten op deze Europese Verordening.

Op de Website zullen er 3 rubrieken zijn: rubrieken ‘Klachten’, ‘Vragen’ en rubriek ‘Meldpunt’. 

De rubriek Meldpunt is een samenwerking tussen de Federale Politie en de haven van Antwerpen-Brugge. In deze rubriek kunnen diverse meldingen (anoniem) gemaakt worden (vb.: activiteiten die niet rijmen met normale activiteiten, niet-bevoegde personen aan boord van een voer- of vaartuig). 

De rubrieken Klachten en Vragen (“Klachten en Vragen”) betreffen meldingen voor klachten en vragen met betrekking tot de Haven van Antwerpen-Brugge en/of de werking van de Haven van Antwerpen-Brugge. 

1.1 Rubriek Anoniem meldpunt

Alle meldingen worden automatisch en onmiddellijk overgemaakt aan de Federale Politie West-Vlaanderen  (“Bevoegde Instanties”), zonder tussenkomst van enige andere partij die toegang zou hebben tot deze meldingen en de (persoons)gegevens vervat in deze meldingen.

Geenszins krijgt de Haven van Antwerpen-Brugge inzicht in de meldingen. Indien gewenst en dusdanig aangegeven, kan het zijn dat de Bevoegde Instanties contact opnemen met u middels de door u opgegeven Contactgegevens (email of telefoonnummer).

Gelet op de anonimiteitsgarantie wordt er enorm veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens gehecht. Alle betrokken partijen houden zich te allen tijde aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Alle anonieme meldingen worden direct en automatisch doorgegeven aan de Bevoegde Instanties. De Haven van Antwerpen-Brugge of enige andere organisatie hebben geen zicht op de inhoud van de meldingen, noch op de bijhorende gegevens, zoals eventuele persoonsgegevens.

Persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

Het begrip persoonsgegevens wordt geïnterpreteerd volgens de definitie komende uit de AVG, zijnde “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.” (“Persoonsgegevens”).

De Haven van Antwerpen-Brugge fungeert als verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, verkregen via de website (via cookies, contactformulieren, edm.) of via de e-mailadressen die ter beschikking gesteld worden op de website.

De Haven van Antwerpen-Brugge zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het behandelen van de vraag of klacht en het terugkoppelen van de noodzakelijke informatie;
  • Contactopname door de Bevoegde Instanties, indien dit werd gevraagd;
  • Het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond de legitieme belangen van de Haven van Antwerpen-Brugge om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • Cookies voor het verbeteren van de website en diensten van de haven van Antwerpen-Brugge.

U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

Doorgifte Persoonsgegevens

Alle informatie, gegevens en eventuele Persoonsgegevens zullen enkel en alleen rechtstreeks worden overgemaakt aan de Bevoegde Instanties. Geen informatie, gegevens en/of Persoonsgegevens zijn op enig moment beschikbaar voor enige andere partij. De enige partij die gegevens zullen ontvangen zijn de Bevoegde Instanties.

De Haven van Antwerpen-Brugge zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve in het kader van een herstructurering (mits kennisgeving, tenzij dit technische of commerciële omstandigheden niet haalbaar is) of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen, kan het voorkomen dat de Haven van Antwerpen-Brugge uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving, moet onthullen. De Haven van Antwerpen-Brugge zal in redelijkheid pogen u van tevoren te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 

2.1 Rubriek Anoniem meldpunt

Indien iemand via de Website een anonieme melding maakt (“Melder”), worden geen Persoonsgegevens gevraagd noch vereist. Indien de Melder wenst gecontacteerd te worden door de Bevoegde Instanties, dan kan deze contactgegevens doorgeven via de Website. Het is aan de Melder om te kiezen welke contactgegevens hij/zij doorgeeft, het kan gaan om een emailadres en/of een telefoonnummer. Deze worden rechtstreeks overgemaakt aan de Bevoegde Instanties.

De Melder kan evenwel in de beschrijving van de situatie (als onderdeel van de melding) kiezen om andere (Persoons)gegevens te delen, doch is dit niet verplicht of vereist.

De verzamelde gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens van de Melder werden verkregen. Indien de Melder bij de anonieme melding aangeeft gecontacteerd te willen worden, worden de Persoonsgegevens gebruikt om de persoon te contacteren.

Volledig anonieme gegevens (geen persoonsgegevens) zullen worden gebruikt voor statistische doeleinden (vb. het rapporteren van het aantal meldingen).

Beveiliging Persoonsgegevens

De Haven van Antwerpen-Brugge heeft zowel organisatorische als technische veiligheidsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies, vervalsing, (ongeauthoriseerde) wijziging, niet toegestane toegang of kennisgeving per kennisgeving aan derden te vermijden. Alsook om elke andere niet toegestane verwerking van gegevens te vermijden. Indien u meer informatie wenst over de genomen maatregelen, kan u zich wenden tot dpo@portofantwerpbruges.com.

Uit respect voor uw privacy en in het belang van uw online veiligheid is deze Website een HTTPS-site. Dit betekent dat alle communicatie versleuteld is (bv.: wanneer u persoonlijke gegevens invoert in het formulier, beschermt HTTPS deze gegevens zodat niemand kan ‘meekijken’). 

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Haven van Antwerpen-Brugge en U.

5.1 Rubriek Meldpunt

De melding en/of enige Persoonsgegevens van de Melder worden automatisch overgemaakt aan de Bevoegde Instanties. Deze instanties bewaren de verzamelde en verwerkte (Persoons)gegevens tot maximaal de wettelijke bewaartermijn.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot fpf.wvl.dpo@police.belgium.eu.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten, met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat de Haven van Antwerpen-Brugge van uw persoonsgegevens maakt.
  • Recht op verbetering, verwijdering en beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Recht van verzet: u beschikt over het recht om u te verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
  • Recht van vrije gegevensoverdracht: u beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
  • Recht van intrekking van toestemming: voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren per email naar dpo@portofantwerpbruges.com. Om misbruik te voorkomen, kan er gevraagd worden om u adequaat te identificeren. 

Indien u zich onvoldoende geholpen voelt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)274 48 00, email: contact@apd-gba.be of via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 

6.1 Rubriek Anoniem meldpunt

In de regel heeft u recht op verscheidene acties vanuit de organisatie die uw gegevens verzamelt en verwerkt. In kader van meldingen via deze rubriek worden de Persoonsgegevens onmiddellijk overgemaakt aan de Bevoegde Instanties en worden er geen gegevens of informatie bewaard of ontvangen door andere partijen of organisaties.

Dit heeft tot gevolg dat u weliswaar uw rechten heeft, maar dat deze in de praktijk niet nagekomen kunnen worden door de Haven van Antwerpen-Brugge of enige andere organisatie, daar deze niet over uw (Persoons)gegevens beschikken.

De enige partij waarbij de Melder zijn of haar rechten kan laten gelden, zijn de Bevoegde Instanties. Een verzoek tot uitoefening van uw rechten bij de bevoegde instanties, dient u te richten tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit, met name:

Controleorgaan op de politionele informatie

Leuvenseweg 48

1000 BRUSSEL

Dit verzoek kan eveneens elektronisch worden ingediend via de website: www.controleorgaan.be (Controleorgaan op de politionele informatie). 

Wijziging privacyverklaring

Alle betrokken partijen behouden zichzelf te allen tijde het recht toe om aanpassingen aan te brengen aan deze Privacyverklaring. De datum van de laatste wijziging wordt steeds aangepast onderaan de titel. We raden aan om geregeld de Privacyverklaring te raadplegen voor potentiële wijzigingen.

December 2021